POSLÁNÍ


Posláním našeho domova je zajistit celoroční pobytovou službu seniorům ze Slavkova a okolí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí.


Seniorům nabízíme sociální službu v důstojném prostředí, v přátelské atmosféře domova s menší kapacitou. Při poskytování služeb klademe důraz na individualizovanou podporu a péči při zvládání běžných denních činností, podporu při udržování rodinných kontaktů a aktivní využívání volného času se společenským a kulturním vyžitím.


Domov byl otevřen v roce 2005, zřizovatelem je Obec Slavkov.


CÍLOVÁ SKUPINA


Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více) se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, a nepříznivým zdravotním stavem, kteří nejsou schopni žít ve svém přirozeném domácím prostředí, potřebují úplnou nebo částečnou podporu a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.


Prioritní přednost k přijetí do domova mají žadatelé ze Slavkova, poté jsou oslovováni zájemci z okolních vesnic, z Mikroregionu Hvozdnice a zájemci z Opavy a okolí.


Do domova nepřijímáme seniory:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • kteří z důvodu infekční nemoci nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb,
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.


KAPACITA DOMOVA


Kapacita našeho domova je 32 míst, v současné době je u nás ubytováno 27 žen a 5 mužů.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY


 • ubytování (celoroční)
 • celodenní strava
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Ubytování je možné v jedno a dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má své sociální zařízení. Celé zařízení je bezbariérové, součástí budovy je výtah.


Součástí služby je poskytování zdravotní péče.


Zajišťujeme také služby doplňkové (fakultativní) – kadeřnice, pedikúra, kosmetika aj.


CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY


 • Poskytování kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb seniorů a tím pomoci k jejich co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby.
 • Respektování přání uživatelů.
 • Harmonie v mezilidských vztazích uživatele, udržení či navázání vztahů s blízkými osobami uživatelů.
 • Aktivní prožívání volného času, účast na kulturních, společenských a duchovních akcích.
 • Propojení veřejného života se životem v domově, navázání na veřejné služby v obci.


VOLNÝ ČAS A AKTIVIZACE SENIORŮ


Volnočasová a aktivizační činnost vychází z osobních cílů uživatele. Senioři mohou využít nabídky ručních prací, výtvarných činností, zpěvu s harmonikou, předčítání, vzpomínání, divadelních aktivit, výletů aj. Mohou se účastnit oslav narozenin, společných posezení, koncertů či jiných kulturních představení a také bohoslužeb v kapli, jež je součástí našeho domova.